ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informácie pre klienta

Informačná povinnosť
najmä v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. a zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej len zákon)

Všeobecne

Prevádzkovateľom web stránky mojepoistenie.eu je spoločnosť BALINGTON s. r. o., so sídlom Pri Suchom mýte 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO 47 161 710, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vl.č. 89423/B (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je samostatným finančným agentom v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“).

Registrácia

Spoločnosť je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 174864 ako samostatný finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia, prijímania vkladov, kapitálového trhu a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Vykonáva finančné sprostredkovanie podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-1684/2014-1 zo dňa 26.3.2014. Overenie registrácie spoločnosti: https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1

Kvalifikovaná účasť

Spoločnosť ani jej podriadení finanční agenti nemajú v žiadnej poisťovni ani inej finančnej inštitúcii, s ktorou spolupracujú kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach.

Žiadna poisťovňa, iná finančná inštitúcia alebo osoba ovládajúca poisťovňu alebo inú finančnú inštitúciu s ktorou Spoločnosť spolupracuje nemá v Spoločnosti ani u jej podriadených finančných agentov kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach.

Zmluvy s finančnými inštitúciami

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej zmluvy s poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, ktorých aktuálny zoznam je na www.balington.sk v časti „Partneri“, alebo na požiadanie prístupný v sídle Spoločnosti,

Základné náležitosti a právne následky uzatvorenia zmluvy

Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť.

Ochrana pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Sektor poistenia a zaistenia

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Ďalej je systém ochrany zabezpečovaný vytváraním technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia. Pri investičnom životnom poistení je ochrana zabezpečená aj systémom správy aktív s funkciou depozitára. V prípade insolventnosti alebo hrozby insolventnosti poisťovne sú v príslušnom zákone číslo 39/2015 Z. Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené mechanizmy na predídenie, prípadne zmiernenie následkov takejto situácie.