ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Všeobecne

Spoločnosť BALINGTON s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO: 47 161 710, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89423/B (ďalej len „BALINGTON s.r.o.“), je samostatný finančný agent vykonávajúci činnosť finančného sprostredkovateľa na základe povolenia Národnej banky Slovenska v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“).

Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Tieto informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov vysvetľujú, kto spracováva vaše osobné údaje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame, dobu ich uchovávania, postavenie zodpovednej osoby, vaše práva, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené a kontaktné údaje spoločnosti.

Preto si prečítajte pozorne tieto informácie.

1. Kto je prevádzkovateľom?

„Prevádzkovateľ“ je osoba, ktorá spracováva osobné údaje a je zodpovedná za ich ochranu a spracúvanie, či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

BALINGTON s.r.o. je v tomto prípade v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva BALINGTON s.r.o. vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, ktorým alebo pre ktoré BALINGTON s.r.o. v rámci vykonávania finančného sprostredkovania poskytol finančné sprostredkovanie (ďalej aj ako „klienti“);
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním finančného sprostredkovania.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe:

1. všeobecne záväzných právnych predpisov

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä pre účel poskytnutia finančného sprostredkovania, a to na základe:

 • zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, najmä § 31 a § 35, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv, ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcií, alebo služby BALINGTON na účely vykonávania finančného sprostredkovania, vašej identifikácie alebo identifikácie vášho zástupcu, overovania tejto identifikácie, ochrany a domáhanie sa práv BALINGON a/alebo Podriadeného finančného agenta voči Vám, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi BALINGTON a Podriadeným finančným agentom alebo finančnou inštitúciou, pre ktorú BALINGTON vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností BALINGTON a/alebo Podriadeného finančného agenta podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní;
 • zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“), najmä § 73a, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv v sektore kapitálového trhu na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov sprostredkúvaných Vám BALINGTON, ďalej na účely vašej identifikácie a identifikácie vašich zástupcov, ochrany a domáhania sa práv BALINGTON voči Vám, zdokumentovania činnosti BALINGTON, výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností BALINGTON podľa Zákona o cenných papieroch alebo osobitných predpisov uvedených v Zákone o cenných papieroch;
 • zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML zákon“), na účely vašej identifikácie, zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 10 až 14, komunikácie s finančnou spravodajskou jednotkou. BALINGTON je oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez vášho súhlasu.

2. oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame pre existujúcich klientov len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom marketingu.

3. na základe vášho súhlasu

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame pre nových klientov len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom marketingu.

Vaše osobné údaje na účely kontaktovania spoločnosti prostredníctvom našej web stránky spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.


Vaše osobné údaje získavame od Vás priamo alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä Podriadení finanční agenti.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou výkonu finančného sprostredkovania. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie finančného sprostredkovania zo strany BALINGTON s.r.o.

4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. týchto informácií budeme spracúvať nasledovné bežné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 • doklady a údaje preukazujúce:
  • schopnosť klienta splniť si záväzky z poskytnutého finančného sprostredkovania;
  • požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, úverovej zmluvy alebo zmluvy
  • investovaní finančných prostriedkov;
  • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
  • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve, finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitnými predpismi;
  • zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy;
  • osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;
  • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Na účely uvedené v bode 3. týchto informácií v súlade so zákonom o poisťovníctve ako právnym základom v rámci poistenia budeme spracúvať vaše nasledovné citlivé osobné údaje:

 • osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri poskytnutí finančného sprostredkovania.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené tretím osobám nevyhnutným k činnosti prevádzkovateľa, ako sú advokáti, účtovné, daňové a mzdové spoločnosti, poradenské spoločnosti, finančné inštitúcie, podriadení finanční agenti, zodpovedná osoba, IT spoločnosti.

BALINGTON s.r.o. dbá pri výbere zmluvných partnerov, ktorým poskytuje vaše osobné údaje na vysokú mieru zabezpečenia ich ochrany.

Ďalej môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej správy, ako sú napríklad Národná banka Slovenska, Finančná polícia, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, policajný zbor SR, prokuratúra a pod.

6. Prenos do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Ako dotknuté osoby máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového poisťovateľa;
 • preniesť vaše osobné údaje k inému prevádzkovateľovi;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty BALINGTON;

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení v prípade potreby požadovať od vás ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme v jednoduchých prípadoch bez zbytočného odkladu, inak najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti.

Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Spoločnosť BALINGTON uchováva vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované.

Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr.zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní spravidla 3 roky).

9. Zodpovedná osoba a ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby:

Mentor Konzult s.r.o.
Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava
E-mail: holbling@mentorkonzult.eu