ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pojmy poistník, poistený a vlastník v súvislosti s poistením PZP na Slovensku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné poistenie motorových vozidiel, ktoré je na Slovensku zakotvené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. PZP má za cieľ zabezpečiť náhradu škody, spôsobenej prevádzkou motorového vozidla inej osobe alebo jej majetku.

Poisťovateľ

Poisťovateľ je právny subjekt, ktorý má povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v súlade s platnou legislatívou SR – zvyčajne poisťovňa. Poisťovateľ uzatvára s poistníkom poistenie. Poisťovateľ vykonáva jeho správu a kryje riziká v zmluve dojednané. V kontexte PZP na Slovensku, poisťovateľ – poisťovňa, uhradí poškodenému za klienta nároky na náhradu za škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škody na zdraví a ušlého zisku a nákladoch pri usmrtení, za účelne vynaložené náklady, spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov

Poistník

Poistník je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Poistník je povinný platiť poistné za poistnú ochranu. Poistníkom môže byť plnoletý občan s vekom nad 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, ale aj podnikateľ – fyzická osoba, napr. živnostník alebo právnická osoba.

Poistený

Poistený je osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť. Väčšinou je poistený totožný s poistníkom, ale stáva sa, že sú tieto osoby odlišné. Poistenému je vyplácané poistné plnenie.

Vlastník

Vlastníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom vozidla. Vlastníkom môže byť teda aj leasingová spoločnosť, pričom takáto spoločnosť je v dokladoch riadne evidované ako vlastník vozidla.

Záver

Pri uzatváraní PZP je dôležité rozumieť týmto pojmom, aby ste vedeli, kto je zodpovedný za platenie poistného a kto má právo na poistné plnenie.

Príklad

Kúpite si automobil na leasing - v poistnej zmluve budete figurovať ako poistník a poistený a leasingová spoločnosť v zmluve bude figurovať ako vlastník, nakoľko je ako vlastník vyznačená v technickom preukaze. Pán Novák si kúpi auto, teda je vlastníkom vozidla, ako aj poisteným, ale zmluvu uzavrela pani Nováková, teda je poistníkom na zmluve o PZP.


ZAUJÍMAVOSTI O POISTENÍ Ako si užívať život bez obáv, pretože v ňom máte všetko dôkladne zabezpečené? Začítajte sa do naších článkov a zistite.