ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)

História PZP

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, dnes známe aj ako povinné zmluvné poistenie - PZP, má dlhú a zaujímavú históriu. Jeho korene siahajú až do konca 19. storočia.

V začiatkoch automobilizmu boli autá pomerne rýchle a nebezpečné, ale ešte neexistovalo žiadne povinné poistenie. To znamenalo, že obeť nehody zriedka dostala akékoľvek odškodnenie a vodiči čelili vysokým nákladom na opravu svojho auta a majetku. Povinné poistenie motorových vozidiel ako také sa začalo uplatňovať až po prvej svetovej vojne, keď sa autá stali bežnou súčasťou mestského života.

Prvým štátom, ktorý zaviedol povinné poistenie motorových vozidiel (dnes povinné zmluvné poistenie PZP), bola Veľká Británia v roku 1930 prostredníctvom zákona Road Traffic Act 1930. Tento zákon zabezpečil, že všetci majitelia a vodiči vozidiel museli mať poistenie zodpovednosti za škodu na majetku, zranenie alebo smrť tretích osôb počas používania ich vozidla na verejnej ceste. Podobnú legislatívu prijalo Nemecko v roku 1939.

Na Slovensku bolo povinné zmluvné poistenie - PZP zavedené v roku 1956 ako „povinné havarijné poistenie“. V roku 1998 bolo transformované na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Legislatívne úpravy PZP

Legislatíva týkajúca sa PZP sa postupne vyvíjala a menila. Na Slovensku PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorý nadobudol účinnosť v októbri 2001.Cieľom zákona bolo zosúladenie so štandardmi EU a zrušenie monopolu Slovenskej poisťovne na PZP, ako aj zriadenie kancelárie poisťovateľov. Tento zákon bol od svojho schválenia niekoľkokrát novelizovaný, pričom posledná novela bola prijatá v roku 2023 s ohľadom na zmeny, ktoré boli schválené Európskym parlamentom 21.10.2021 a Radou Európy, smernicou prijatou 9.11.2021 a v úradnom vestníku publikovanou 2.12.2021

Predmet poistenia

Podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZP, je predmetom poistenia zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou takéhoto vozidla. Toto poistenie pokrýva škody, ktoré vzniknú na zdraví a náklady pri usmrtení, škody vzniknutej na majetku, poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ako aj ušlý zisk.

Poistenie PZP v zahraničí

PZP platí aj v zahraničí. V zahraničí sa uzatvorenie PZP preukazuje bielou kartou, ktorú dostanete pri uzatvorení PZP

Záver

História a legislatívne úpravy PZP sú fascinujúcim príkladom toho, ako sa spoločnosť prispôsobuje technologickému pokroku. Ako sa autá stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou našich životov, je pravdepodobné, že budeme svedkami ďalších zmien PZP v budúcnosti.


Mohlo by vás zaujímať